Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Дрючко Діана Анатоліївна (РНОКПП: 3451003084), (далі – «Виконавець»), з однієї сторони, та будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа (далі – «Замовник»), яка/ий надала/в акцепт цьому Договору публічної оферти (далі – «Договір», «Оферта») та оплатила/в вартість консультаційно-інформаційних послуг Виконавця, з другої сторони, в подальшому спільно іменовані як «Сторони», діючи на основі вільного волевиявлення, цілеспрямовано, свідомо i добровільно, без будь-якого примусу, не порушуючи прав третіх осіб, дійшовши згоди по всім істотним умовам, встановлення, зміну, припинення зобов’язань, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, не помиляючись, щодо обставин, обумовлених нижче, діючи без впливу оману, керуючись статтею 6 «Акти цивільного законодавства i договір», ст. 11 «Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків» розділом I «Загальні положення про зобов’язання», розділом ІІІ «Суб’єкти господарювання», розділом IV «Господарські зобов’язання»; відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ
1.1. Договір публічної оферти – це договір, публічно укладений між Замовником та Виконавцем про умови надання інформаційних послуг (курсів).

1.2. Веб-сайт – це сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які належать Виконавцю, та на яких міститься актуальний перелік інформаційних послуг та їх вартість, за URL-адресою: https://www.dia-nails.com/.

1.3. Курс – це інформаційна послуга, яка пов’язана із наданням профільної інформації з питань манікюру, а також інша інформація, що містить фахові роз’яснення та практичні рекомендації Виконавця. Матеріали надаються дистанційно через мережу Інтернет.

1.4. Гість Веб-сайту – це будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка/ий розглядає пропозицію Виконавця, але ще не зробила/в акцепт Оферти.

1.5. Пропозиція – це відомості про інформаційні послуги (продаж курсів з манікюру), що розміщені Виконавцем на Веб-сайті, які включають інформацію про послуги, ціни, способи оплати, інформацію про знижки та акційні пропозиції, а також інші умови придбання послуг. Умови Пропозицій, розміщених на Веб-сайті, встановлюються Виконавцем.

1.6. Акцепт оферти – це повне та беззастережне приєднання до умов цієї Оферти шляхом вчинення дій по замовленню Курсу за допомогою Веб-сайту (https://www.dia-nails.com/) та оплати рахунку Виконавця на умовах визначених цією Офертою. Датою акцепту вважається дата зарахування грошових коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.7. Тариф – це систематизований перелік вартості, що діє за доступ до Курсу. Вартість доступу до Курсу залежить від умов придбання, вказаних Виконавцем на Веб-сайті: https://www.dia-nails.com/


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику дистанційним способом за допомогою мережі Інтернет комплекс інформаційних послуг, передбачених у Курсі, що містить в собі інформаційне наповнення, відеоматеріали з використанням матеріалів курсу). До Предмету договору входить повний перелік послуг, дати та тривалість послуг, які розміщені на сторінках Веб-сайту: https://www.dia-nails.com/ (субдоменах).

2.2. Інформація про Пропозиції відображена на Веб-сайті (https://www.dia-nails.com/) є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена, доповнена, видалена Виконавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Гостя Веб-сайту або Замовника. Власник Веб-сайту (Виконавець) має право в будь-який час вносити зміни в умови цієї Оферти. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Оферти на Веб-сайті та не потребують додаткового повідомлення Гостя Веб-сайту або Замовника.

2.3. Уся інформація, що наявна на Веб-сайті Виконавця, є невід’ємною частиною цієї Оферти.
Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://www.dia-nails.com/ofertа і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Оферти.

2.4. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.
Укладаючи цей Договір Замовник гарантує, що:
згідно з законом має право укладати цей Договір, щоб використовувати отримані в результаті виконання цього Договору інформаційні послуги для власних потреб;
вся інформація, яку надано Замовником, є точною, правильною та повною;
Замовник не буде надавати доступ іншим особам до інформаційного продукту – курсу з манікюру, не буде передавати його третім особам, не буде незаконно поширювати його в мережі Інтернет, змінювати та представляти як новий самостійний інформаційний продукт.

2.5. Порушення гарантій, передбачених у п. 2.4. цієї Оферти, передбачає накладення відповідальності на Замовника у розмірі та у порядку, визначеному у цьому Договорі.


3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ(АКЦЕПТ ОФЕРТИ)
‍3.1. Укладання Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до цієї Оферти. Замовник повністю та беззастережно приймає (акцептує) умови цього Договору в цілому, без будь-яких інших умов, вилучень і зауважень.

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.Замовник приймає Оферту шляхом вчинення однієї з таких дій:
3.2.1. оплата повної вартості послуг Виконавця на розрахунковий рахунок на підставі отриманих реквізитів від Виконавця або за наданим для оплати посиланням через систему дистанційного банківського обслуговування або сервісів переказу коштів (Інтернет-еквайрингу).

3.3. Датою укладення Договору вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


4. ЦІНИ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
4.1. Ціна кожної окремої Пропозиції визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником інформаційних послуг.

4.2. Інформаційні послуги Виконавця надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) передплати Замовником на умовах та у строки, визначені цим Договором.

4.3. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця чи за наданим для оплати посиланням через систему дистанційного банківського обслуговування або сервісів переказу коштів (Інтернет-еквайрингу).

4.4. Замовник здійснює повну оплату за послуги Виконавця, застосовуючи систему дистанційного банківського обслуговування або сервісів переказу коштів (Інтернет-еквайрингу).

4.5. Повернення сум Виконавцем здійснюється за його власним розсудом.Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги. Інформацію про такі зміни Виконавець оприлюднює на своєму Веб-сайті. Цей пункт не стосується випадків, коли Замовник вже здійснив оплату послуг шляхом повної передплати або у порядку Довірчої або банківської розстрочки. Відповідно до ч. 2 ст. 524 Цивільного кодексу України, Сторони визначають грошовий еквівалент зобов'язання Замовника по сплаті вартості послуг, які надаються за цим Публічним Договором. Розрахунок проводиться у національній валюті – гривні, шляхом визначення еквіваленту курсу гривні до долару США на момент оплати, за курсом продажу іноземної валюти, який встановлений Національним Банком України. У випадку, якщо Замовник є податковим резидентом іноземної юрисдикції, валюта платежу для проведення розрахунку за цим Договором може бути змінена, за письмовою згодою Сторін. Замовник вважається таким, що оплатив послуги Виконавця, при зарахуванні грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
‍5.1. Обов’язки Виконавця:
5.1.1. Своєчасно, протягом 3 (трьох) робочих днів, надати доступ до Сервісу та Курсу Замовнику з дотриманням умов цієї Оферти;
5.1.2. Не поширювати отриману від Замовника або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти, в ході реалізації Виконавцем своїх зобов’язань за цією Офертою, згідно чинного законодавства України;
5.1.3. Негайно інформувати Замовника про невідповідність наданої ним інформації вимогам Виконавця або чинного законодавства України;

5.2. Обов’язки Замовника:
5.2.1. Своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг;
5.2.2. Негайно передавати Виконавцю всі свої побажання по предмету даної Оферти в письмовому вигляді;
5.2.3. Своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Послуги;
5.2.4. Підписати Акт наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання;
5.2.5. В разі, якщо Акт наданих послуг не вимагається Замовником протягом 3 (трьох) робочих днів після відповідного повідомлення Виконавцем про завершення виконання послуг або не підписаний після його надання протягом 3 (трьох) робочих днів, при цьому, Виконавцем не була отримана мотивована відмова від прийняття послуг (підписання Акту), то Акт наданих послуг вважається підписаним, а виконані Послуги надані належним чином і в повному обсязі без будь-яких зауважень і претензій зі Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акту наданих послуг;
5.2.6. Утримуватись від будь-яких дій, які можуть завдати репутаційної шкоди Виконавцеві;
5.2.7. Укладаючи даний Договір, Замовник дає згоду на обробку та публікацію інформації Виконавцем, a саме: результатів (досягнень) та відгуків, що адресовані Виконавцеві в електронних засобах зв’язку на власний розсуд та у зручний спосіб;
5.2.8. Не поширювати (чи відтворювати у будь-якому вигляді) інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем публічно та не передавати доступ до курсу третім особам, які не є Стороною Договору та не купляли курс для проходження кількома особами.

5.3. Права Виконавця:
5.3.1. Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, необхідну для надання Послуг;
5.3.2. Виконавець має право призупинити виконання послуг з одночасним повідомленням Замовника, в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти або в процесі її виконання як в письмовій, так і в усній формі; створення Замовником по будь-яким причинам умов як технічного, так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню даної Оферти; несвоєчасної або неповної оплати послуг. У перерахованих вище пунктах, при усуненні причин призупинення дії Оферти, Договір може бути негайно розірваний в односторонньому порядку Виконавцем (з вини Замовника). Результати наданих послуг в цьому випадку Замовнику не передаються. Замовнику негайно закривається доступ до інформаційного продукту Виконавця. Повторне відновлення послуг проводиться тільки після усунення Замовником причин, що призвели до припинення Послуг (за бажанням Виконавця). Термін виконання Послуг автоматично продовжується на час простою;
5.3.3. Залучати до безпосереднього надання послуг за цим Договором третіх осіб – Наставників, Кураторів, тощо;
5.3.4. Змінювати в односторонньому порядку умови Оферти без її переукладання, опублікувавши зміни на Веб-сайті.

5.4. Права Замовника:
5.4.1. Отримувати інформаційні послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором;
5.4.2. Під час споживання інформаційних послуг, отримувати необхідну інформацію та допомогу від Виконавця та від залучених до надання послуг Виконавцем третіх осіб.


6. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Ця Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на Веб-сайті Виконавця, вступає в силу з моменту Акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно цієї Оферти.

6.2. Всі зміни і доповнення до цієї Оферті мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників (у разі наявності) Сторін.
Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

6.3. При розірванні Оферти або припинення її терміну дії, Виконавець має право зберігати всю наявну в електронному вигляді інформацію про Замовника.

6.4. Замовник має право відмовитися від надання оплачених інформаційних послуг без права вимоги на повернення сплаченої суми за ці послуги, крім випадків встановлених цим Договором.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. Виконавець за жодних обставин не несе жодної відповідальності відповідно до цього Договору за:
а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності будь-яких третіх сторін;
б) будь-які непрямі збитки та/або втрачену вигоду Замовника та/або третіх осіб незалежно від того, чи міг Виконавець передбачати можливість таких збитків чи ні;
в) використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати послуг за Договором.

7.3. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом чи претензією щодо Договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за Договором.

7.4. Замовник несе відповідальність за достовірність гарантій, наданих Замовником Виконавцю. У випадку порушення п. 2.6. цього Договору, Замовник несе відповідальність, у відповідності до законодавства України.

7.5. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 5.2.8. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості обраного ним Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Сервісу третіх осіб чи будь-яким іншими розумними засобами.

7.6. Застосування санкцій відносно Замовника є правом Виконавця і санкції можуть бути повністю або частково застосовані відносно Замовника на власний розсуд Виконавця.


8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) правом, що застосовується до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, які визначені у цьому Договорі як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.
9.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, епізоотії, епіфітотії тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні і незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.
9.2.2. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважають непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

9.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом.

9.4. Настання випадку, засвідчується Стороною, що на них посилається.

9.5. Сторона, що має намір посилатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

9.6. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.


10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1. Порушенням прав інтелектуальної власності на інформаційні продукти Виконавця за цим Договором вважається, в тому числі, але не виключно, надання Замовником неправомірного доступу третім особам до Курсу та порушення інших прав інтелектуальної власності Виконавця та авторів. Замовник не має права (а також не має права дозволяти кому-небудь) здійснювати копіювання, переклад з однієї мови на іншу, здійснювати запис, переробку (створення похідного твору), вносити зміни, поширювати інформаційний продукт Виконавця. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності на інформаційний продукт Виконавця є грубим порушенням умов цього Договору та надає Виконавцю право на дострокове припинення його дії в односторонньому порядку та відшкодування всіх завданих збитків.

10.2. Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність у відношенні всієї інформації, отриманої ними у процесі підготовки, укладення й виконання умов цього Договору (далі - Конфіденційна інформація).

10.3. Конфіденційна інформація – це будь-яка інформація, відомості професійного, виробничого, ділового та іншого характеру, що передана Виконавцем Замовнику, у письмовій, усній формі, на паперових носіях, у електронній формі на носіях інформації, або за допомогою захищеного веб-сайту з обмеженим доступом. Вся конфіденційна інформація є і залишається виключною власністю Виконавця, і Замовник не матиме ніякої зацікавленості в цьому. На вимогу Виконавця Замовник негайно повертає Виконавцю всю наявну конфіденційну інформацію, що стосується Замовника.
10.3.1. Конфіденційна інформація не включає інформацію, що відома громадськості або загальновідома не через порушення цього Договору.
10.3.2. Передача, опублікування, розголошення, або будь-яке інше розкриття або використання Стороною Конфіденційної інформації протягом строку дії, а також протягом трьох років після припинення цього Договору, може здійснюватися тільки з письмової згоди законного і спеціально уповноваженого на те представника іншої Сторони, незалежно від причин припинення цього Договору. Незважаючи на вищевикладене Сторони мають право надавати або розкривати комерційну таємницю і/або конфіденційну інформацію згідно з вимогами законодавства, підзаконного акта або наказу суду, або за вимогою уповноваженого органу державного регулювання, за умови виконання іншій Стороні письмового повідомлення про таку вимогу, щоб інша Сторона мала можливість забезпечити захист або обмежити таке розкриття.

10.4. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:
для ідентифікації Замовника;
для безпосереднього надання інформаційних послуг;
для таргетування рекламних оголошень;
для відправки електронної кореспонденції (повідомлення про новини, акції або спеціальні пропозиції);
для зберігання інформації в CRM-системі (базі даних клієнтів).
Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.

10.5. Виконавець має право на надання доступу до персональних даних Замовника, у випадку залучення підрядників для надання послуг та організації рекламних кампаній. Підрядники можуть отримати доступ до частини персональних даних Замовника.

10.6. Сторони гарантують, що здійснюватимуть всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до конфіденційної та персональної інформації і даних, отриманих від іншої Сторони.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням інформації та знань, отриманих Замовником внаслідок отримання Послуги.

11.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій.

11.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом його акцепту, Замовник завіряє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:
11.3.1. Замовник укладає Договір добровільно, при чому Замовник:
а) повністю ознайомився з умовами Договору,
б) повністю розуміє предмет Договору,
в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.

11.4. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про усі обставини, що загрожують виконанню зобов’язань, або роблять неможливими виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

11.5. Якщо інше не передбачено цією Офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

11.6. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

11.7. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

11.8. Всі зміни до цього Договору публікуються на Веб-сайті Виконавця.

11.9. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Веб-сайті Виконавця.


12. РЕКВІЗИТИ
Фізична особа-підприємець Дрючко Діана Анатоліївна
РНОКПП 3230711440
Юридична адреса: Україна, 37908, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Мильці, будинок 8
Банківська інформація:
UA 663052990000026208661401285
МФО банку - 305299
Номер телефону: + 380992329992
Електронна адреса - diana2209q@gmail.com